Zacznijmy od definicji pracy

Praca jest odpłatnym zaangażowaniem pracownika wobec swojego pracodawcy w oparciu o zawartą między nimi umowę. Dokumentem regulującym prawa i obowiązki obu stron jest Kodeks Pracy.

Co zawiera Kodeks Pracy?

Kodeks Pracy zawiera kilka działów. Pierwszy z nich mówi o przepisach ogólnych. Znajdziemy w nim definicje pracownika i pracodawcy, podstawowe zasady prawa pracy, a także to, w jaki sposób i w jakim wypadku posługiwać się tym dokumentem.
Dział drugi natomiast ukazuje przepisy dotyczące stosunku pracy, zawierania umów, informacji dotyczących tego, jakich danych osobowych ma prawo wymagać od nas pracodawca oraz to w jaki sposób, na jakich zasadach i w jakim terminie może nam zostać wypowiedziane zatrudnienie.

Dział trzeci Kodeksu Pracy obejmuje wszelkie przepisy dotyczące wynagrodzenia. Mowa tu zarówno o pensji, a także takich świadczeniach jak przychody w czasie choroby czy pobytu w szpitalu, odprawy w momencie przejścia na emeryturę czy odprawy pośmiertnej dla członków rodziny.

Kolejny dział zajmuje się obowiązkami zarówno pracownika jak i pracodawcy, z którego oprócz obowiązków obu stron dowiemy się między innymi także informacji o długości przysługującego urlopu na szkolenie czy tego, w jaki sposób powinien być ustalony regulamin pracy i co ma w sobie zawierać.

Piąty składa się z informacji o odpowiedzialności materialnej pracowników. Chodzi tu o przypadki zniszczenia mienia bądź innej straty poniesionej przez pracodawcę.
Szósty dział to wszelkie niezbędne informacje dotyczące czasu pracy. W nim ustalone są godziny pracy, długość przerwy w zależności od ilości godzin i wykonywanej pracy, wynagrodzenie za nadgodziny i kilka innych istotnych informacji.
Dział siódmy to wszystko co niezbędne odnośnie urlopu pracowniczego. W nim przeczytamy między innymi o wymiarze urlopu w zależności od długości zatrudnienia czy na przykład o możliwości wzięcia urlopu na żądanie.

ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy

Ósmy dział mówi o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem. Są to przede wszystkim prawa pracownicy w ciąży, takie jak długość urlopu macierzyńskiego, zakaz wypowiedzenia umowy czy dostosowanie warunków pracy do jej potrzeb. Oprócz tego znajdziemy tu także informacje o pracowniku-ojcu wychowującemu dziecko oraz urlopie ojcowskim.

Dział dziewiąty zawiera przepisy o zatrudnianiu młodocianych. Dowiemy się z niego między innymi tego, że pracę oprócz osoby, która ukończyła 18 lat, może podjąć także osoba niepełnoletnia przekraczająca 15 rok życia.
Dziesiąty jest działem bardzo obszernym, dzielącym się na rozdziały, mówiącym o bezpieczeństwie i higienie pracy. Mówi on o obowiązku szkolenia pracowników przez pracodawcę w zakresie BHP, zaopatrzenia w odzież ochronną, a także o tym, jakie normy musi spełniać miejsce pracy, by było bezpieczne dla zatrudnionych.

Następny dział zawiera informacje o układach zbiorowych pracy czyli zakres, kompetencje oraz podstawy prawne odnośnie Związków Zawodowych oraz innych organizacji tego typu.
Kolejny mówi o rozpatrywaniu sporów dotyczących roszczeń ze stosunku pracy. Przedstawia prawa pracownika do wstąpienia na drogę sądową, lecz najpierw kodeks proponuje rozwiązywanie sporów drogą polubowną.

Dział trzynasty zawiera informacje o odpowiedzialności za wszelkie wykroczenia przeciwko prawom pracowników.
Czternasty mówi o przedawnieniu roszczeń zaś piętnasty o przepisach końcowych (wszystkie pozostałe kwestie).

wydanie świadectwa pracy

Każdy pracownik powinien dobrze orientować się w swoich prawach i obowiązkach zawartych w Kodeksie Pracy. Dzięki temu uniknie wszelkich nieprzyjemności i niespodzianek, a także dowie się wielu istotnych dla siebie informacji. Często pracownik nie interesuje się zbytnio tym dokumentem zazwyczaj do momentu wystąpienia jakiejś negatywnej sytuacji w związku z pracą.

Jednym z pytań, jakie stawiają pracownicy jest to, ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy? W związku z rozwiązaniem umowy bądź jej wygaśnięciem pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać swojemu pracownikowi świadectwo pracy. Bez znaczenia jest kwestia w jakich okolicznościach zatrudnienie zostało przerwane. To jest jeden z obowiązków pracodawcy wobec swojego podwładnego.

Jeśli z jakichś przyczyn świadectwo nie może być dostarczone osobiście, przełożony ma 7 dni od momentu ustania stosunku pracy na to, aby wysłać je pocztą. W przypadku, gdy pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas bez pracy z powodu nie wydania świadectwa, jednak jest to czas nie dłuższy niż 6 tygodni.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here