Praca jest dla każdego człowieka niezwykle ważną dziedziną aktywności. To właśnie ona sprawia, że ludzkie życie ma sens. Ponadto prawidłowe i skrupulatne wykonywanie obowiązków pracowniczych daje niemałą satysfakcję i zwiększa radość czerpaną z życia. Dlatego ważne jest, aby każdy pracownik miał zapewnione odpowiednie warunki pracy.

Niestety, w wielu zakładach pracy stosowany jest mobbing

Są to działania pracodawcy lub innych pracowników, których skutkiem jest dyskryminowanie pracownika pod kątem płacowym lub zawodowym. Z roku na rok na wokandach sądowych pojawia się coraz więcej spraw o mobbing, co świadczy o tym, że problem jest niezwykle poważny.

Nie jest łatwo stwierdzić, że pracodawca nadużywa względem nas swoich uprawnień. Atmosfera w pracy może być bardzo gęsta, dlatego nie warto rozmawiać o tym z innymi pracownikami. Należy w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy psychologa. Taka osoba posiada odpowiednie przygotowanie, aby udzielić nam wymiernego wsparcia. Wskaże nam on, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było mówić o stosowaniu mobbingu względem osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Przede wszystkim wskazuje się, że takie zachowania powinny być powtarzalne. Jeżeli okoliczność miała charakter jednorazowy, warto ją zbyć. Inaczej sytuacja wygląda wtedy, gdy stosowanie mobbingu jest w danym zakładzie pracy codziennością. Nie jest to łatwe, zważywszy na fakt, że każdy chce pracować w miłej i przyjaznej atmosferze. Na szczęście jednak każda osoba ma możliwość założenia sprawy w sądzie.

mobbing w pracy

W przypadku stwierdzenia działań dyskryminujących w zakładzie pracy przełożony zobowiązany jest do wezwania komisji zajmującej się takimi sprawami. W jej skład w żadnym wypadku nie powinna wchodzić osoba, która jest bezpośrednio podległa pracodawcy, na przykład główny księgowy czy radca prawny. W ramach komisji niezbędne jest zapewnienie pluralizmu – także pracownicy powinni mieć tam swoją reprezentację. W innym przypadku rozstrzygnięcie wydane przez to gremium nie będzie mogło zostać zaakceptowane przez związki zawodowe oraz inne organizacje zrzeszające pracowników.

Jeżeli orzeczenie komisji antydyskryminacyjnej nie jest dla nas korzystne, mamy możliwość wniesienia sprawy z powództwa cywilnego w sądzie. Bardzo ważne jest, aby takie pismo zostało skierowane do właściwego dla miejsca pracy sądu rejonowego. Tylko wtedy możliwe będzie zapewnienie optymalnych warunków dla rozpoznania sprawy.

Pojawia się jednak zasadniczy problem – jak udowodnić mobbing w pracy?

Nie jest to takie łatwe, dlatego osoba, która występuje w sprawie jako powód, powinna przygotować się na długotrwałą i uciążliwą batalię sądową. Konieczne jest także skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego, ponieważ samodzielne popieranie sporu wydaje się być niecelowe, a czasem nawet niemożliwe.

Dobrym przykładem dowodu, który może być używany w sprawach tego typu, są nagrania. Dlatego jeszcze przed wniesieniem powództwa warto wyposażyć się w dyktafon. Gdy szef wezwie nas na spotkanie, należy włączyć funkcję nagrywania. Jeżeli sąd uzna, że nagranie jest wiarygodne, będzie zobowiązany dopuścić dowód na okoliczność stosowania mobbingu. Wtedy biegli zbadają autentyczność nagrania audiowizualnego i sprawdzą, czy odpowiada ono ogólnym wymogom stawianym dowodom sądowym. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, sędzia zarządzi rozprawę.

pracownik a mobbing

Bardzo często stosowanym dowodem w sprawach o mobbing jest dokument

Obejmuje on oświadczenie woli osoby, która się pod nim podpisała. Dlatego jeżeli przełożony uzna nasze roszczenia na piśmie, możliwe będzie powołanie się na dokument przed sądem. Należy jednak wskazać, że w każdej chwili będzie on mógł zaprzeczyć prawdziwości złożonego oświadczenia bądź okoliczność jego podpisania pod wpływem błędu lub groźby. Jest to jednak sytuacja bardzo korzystna dla pracownika, ponieważ ciężar udowodnienia tego faktu spoczywał będzie na pracodawcy, a nie na nim.

Najbardziej znaczącym z pracowniczego punktu widzenia w sprawach o mobbing jest dowód z przesłuchania świadków. Ma on bardzo dużą moc w szczególności wtedy, gdy zeznania są składane pod przysięgą. Dlatego w przypadku, gdy osoby zatrudnione w danym zakładzie pracy zdecydują się na składanie wyjaśnień, należy odebrać od nich przyrzeczenie.

Pozwala to na łatwe uzyskanie wiarygodnego dowodu, który będzie obciążający dla pracodawcy. Warto jednak opierać swoje oskarżenie także na innych okolicznościach, które nie zostały wyrażone wprost w zebranym w sprawie materiale dowodowym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here